*
*
*
*
*
*
موارد مشخص شده با ستاره (*) الزای هستند